Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Aktualnie obowiązująca wersja Umowy ADR to wersja z 2007r. Składa się ona z Umowy właściwej oraz z załączników będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami oraz przepisy regulujące warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym, które zawarte są w jej załącznikach.

Pojazdy przystosowane według standardów ADR mogą być wykorzystywane do:
– czyszczenia kanalizacji,

– asenizacyjne,

– do przewozu substancji niebezpiecznych

autobus do Anglii

Firmy posiadające system ADR mogą również świadczyć usługi w zakresi bieżącej eksploatacji sprzętu specjalistycznego.